Phản hồi của bạn sẽ giúp các cơ quan Thành phố tập trung các biện pháp tiến bộ nhằm giải quyết sự chênh lệch về chủng tộc, sắc tộc và kinh tế xã hội. Các nhóm nhân khẩu học được chỉ định ở đây dựa trên sự chênh lệch được tìm thấy trong Báo cáo Chỉ số Bình đẳng chủng tộc năm 2019 .

Vui lòng nhấp qua các chủ đề để chia sẻ ý kiến của bạn. Bạn có thể trả lời bất kỳ hoặc tất cả các chủ đề. Bạn không cần phải hoàn thành từng phần để ghi lại câu trả lời của mình.

Việc hoàn thành phần nhân khẩu học ẩn danh dưới đây giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang lắng nghe ý kiến của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự chênh lệch chủng tộc.