ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ

  • ថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា | ផែនការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ King County | 6:30-8pm | សាលប្រជុំនិម្មិត
  • មិថុនា 12 | Snoqualmie Valley/Northeast King County Subarea Plan | ម៉ោង ៦-៨ យប់ | Hybrid In-Person & Virtual Kick-Off | មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ Preston
  • ២២ មិថុនា | ផែនការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ King County | ម៉ោង ៤-៨ យប់ | ផ្ទះបើកផ្ទាល់ខ្លួន| Southgate Roller Rink នៅមជ្ឈមណ្ឌលស
  • ខែកក្កដា 10 | Vashon/Maury Island Subarea Plan | 6:30-8pm | ការប្រជុំនិម្មិត

សំណួរ? យោបល់?

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ compplan@kingcounty.gov ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.kingcounty.gov/compplan