Question title

Quý vị có thấy trong vùng cần tăng thêm công suất điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện không?

Không
Closed to responses

Question title

Nếu có, đó là loại hình nào và cho độ tuổi nào?

Loading question...

Question title

Các tính năng và dịch vụ hỗ trợ nào có vai trò quan trọng để đưa vào nhằm nâng cao công suất điều trị rối loạn sử dụng chất gây nghiện?

Hỗ trợ đồng đẳng (những người đã cai nghiện thành công giúp những người đang trải qua tình trạng tương tự)
Điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần tái diễn
Hỗ trợ các nhu cầu cơ bản (nhà ở, thực phẩm, đi lại, v.v.)
Giờ làm việc cuối tuần/buổi tối (cho các dịch vụ ngoại trú)
Khác
Closed to responses

Question title

Quý vị cho rằng cần có các dịch vụ hoặc chương trình nào khác để giải quyết được các vấn đề liên quan đến opioid? (nghĩa là các dịch vụ cho những nhóm người cụ thể (những người đang mang thai, đang trong trại giam, vô gia cư, v.v.), các chương trình dự phòng/giáo dục cho thanh thiếu niên, v.v.)

Closed for Comments

Question title

Quý vị thấy rằng cần có các nguồn lực/hỗ trợ nào khác liên quan đến opioid? (nghĩa là hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng opioid, trợ giúp nhà ở cho những người đang cai nghiện, v.v.)

Closed for Comments

Vui lòng cho chúng tôi biết về quý vị.

Question title

Quý vị là cá nhân:

Có trải nghiệm trực tiếp với việc sử dụng opioid hoặc chất gây nghiện khác
Có người thân sử dụng opioid hoặc chất gây nghiện khác
Làm việc chuyên môn với những người bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng opioid (nhà cung cấp dịch vụ điều trị, nhân viên dự phòng, EMS, nhân viên tòa án, người thực thi pháp luật, khác)
Có mối quan tâm chung đến vấn đề này (không có trải nghiệm trực tiếp)
Closed to responses

Question title

Quý vị sống và/hoặc làm việc trong khu vực pháp lý nào? (chọn tất cả các phương án phù hợp)

Arlington County
Quận Fairfax
Loudoun County
Quận Prince William
City of Alexandria
City of Fairfax
Thành phố Falls Church
City of Manassas
Thành phố Manassas Park
Closed to responses