Español     

عربى      

Tiếng việt      

한국어      

繁體 中文        

Vào mùa xuân năm 2020, Metro đã đình chỉ một lượng đáng kể dịch vụ vận chuyển do sự bùng phát của COVID-19 - kết quả là lượng hành khách và doanh thu giảm. Bất chấp những thách thức, Metro đã duy trì mạng lưới vận chuyển trong khu vực để phục vụ hơn 1/4 khách hàng của chúng tôi, những người không ngừng tin tưởng vào chúng tôi để tiếp cận công việc và các nhu cầu quan trọng.

Tuy nhiên, lượng người đi xe hiện tại vẫn thấp hơn trước đại dịch. Metro đang hoạt động với 85% dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp trước COVID và việc tạm dừng dịch vụ vẫn được duy trì trên các tuyến đường trong hệ thống của chúng tôi. Trong tương lai, giao thông công cộng là trọng tâm của quá trình phục hồi thành công sau các cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe do COVID-19 gây ra. Khi khu vực của chúng tôi phục hồi và hàng ngày, du lịch địa phương tăng lên, Metro có kế hoạch dần dần khôi phục dịch vụ vận chuyển trên toàn quận.


Lộ trình phục hồi cần sự đóng góp của cộng đồng

Metro đang tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các thành viên cộng đồng về cách chúng tôi có thể khôi phục dịch vụ bị tạm ngưng thông qua một cuộc khảo sát ngắn. Thông tin đầu vào này sẽ giúp xác định việc khôi phục dịch vụ vào tháng 9 năm 2021 và hơn thế nữa, và sẽ được giới thiệu cho khách hàng của chúng tôi dưới dạng Tuyến đường đến Khôi phục của Metro.