Hãy nghe giọng nói của bạn!

Phòng Dịch vụ Tài chính của Thành phố Austin đang thu thập ý kiến đóng góp của người dân về các dịch vụ của thành phố và các ưu tiên ngân sách của bạn để sử dụng trong quá trình phát triển ngân sách. Để tiếng nói của bạn được lắng nghe, hãy hoàn thành công cụ Khảo sát Ưu tiên Ngân sách Austin trực tuyến bên dưới. Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và khuyến khích bạn truyền bá cho bạn bè của mình. Cảm ơn sự đóng góp của bạn.

Khảo sát Ưu tiên Ngân sách Austin sẽ được thực hiện trong suốt tháng Năm. Kết quả từ cuộc khảo sát sẽ được tổng hợp và trình lên lãnh đạo Thành phố để làm cơ sở cho các quyết định ngân sách. Kết quả sẽ được công bố cho công chúng tại đây vào tháng 7 năm 2024.

complete
complete

City of Austin's Joint Inclusion Commissions
The City of Austin's Joint Inclusion Commissions hosted a series of public town halls during the months of October and Nomber 2023 to share community interests and concerns regarding the 2023-2024 funding year. Provide your feedback or reach out with any questions by emailing BudgetQA@AustinTexas.gov.

live
live

Have your voice heard!

The City of Austin's Budget Survey will be available through the month of May. Results from the survey will be compiled and presented to City leadership to inform budget decisions. The results will be made available to the public here in July 2024. 

planned
planned

City Council Town Halls

The Austin City Council will be hosting their own District Budget Town Halls during the months of June and July. More information to come soon.

planned
planned

City Manager's Proposed Budget

The City Manager's Proposed Budget will be released in July. More details will be forthcoming.